Όροι Ενοικίασης

Άρθρο l. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται αυστηρώς. Κατά την λήξη της και στη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, ο Μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει την «Μοτοσικλέτα» στην Εκμισθώτρια στην έδρα της, άλλως υποχρεούται να αποζημιώσει την Εκμισθώτρια για κάθε θετική και αποθετική ζημία της. Οποιαδήποτε τροποποίηση του παραπάνω χρόνου παράδοσης και του τόπου μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο εάν συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις, ήτοι: α) έγγραφη προειδοποίηση του μισθωτή προς την εκμισθώτρια τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την λήξη της παραπάνω διάρκειας, β) έγγραφη συμφωνία της Εκμισθώτριας και γ) εφ’ όσον ο μισθωτής θα προκαταβάλει την επί πλέον χρέωση που θα συμφωνηθεί. Σε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης της «Μοτοσικλέτας» από τον μισθωτή πλέον της συμφωνηθείσας ώρας, ο μισθωτής θα επιβαρύνεται με επιπλέον χρέωση ίση με 25 ευρώ ανά ώρα.
Κρατήσεις: Όλες οι κρατήσεις γίνονται για συγκεκριμένη κατηγορία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα επιβεβαιωμένης κράτησης η εκμισθώτρια διατηρεί την υποχρέωση να προσφέρει στον πελάτη μία μηχανή παρόμοιας ή μεγαλύτερης κατηγορίας χωρίς επιπλέον χρέωση.
Ακυρώσεις: Η ακύρωση της κράτησης πρέπει να γίνει τουλάχιστον τριάντα μία (31) μέρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη της ενοικίασης του οχήματος σύμφωνα με κράτηση που πραγματοποιήθηκε. Οι ακόλουθες χρεώσεις θα ισχύουν για τις ακυρώσεις κρατήσεων: Σε περίπτωση ειδοποίησης ακύρωσης η οποία παραλαμβάνεται από την εκμισθώτρια τουλάχιστον τριάντα μία (31) μέρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη ενοικίασης του οχήματος σύμφωνα με κράτηση που πραγματοποιήθηκε όλα τα χρήματα θα επιστραφούν. Σε περίπτωση ειδοποίησης ακύρωσης η οποία παραλαμβάνεται από την εκμισθώτρια τριάντα (30) έως είκοσι μία (21) μέρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη ενοικίασης του οχήματος σύμφωνα με την κράτηση που πραγματοποιήθηκε θα γίνει παρακράτηση 20% του χρηματικού ποσού. Σε περίπτωση ειδοποίησης ακύρωσης η οποία παραλαμβάνεται από την εκμισθώτρια είκοσι (20) έως έντεκα (11) μέρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη ενοικίασης του οχήματος σύμφωνα με την κράτηση που πραγματοποιήθηκε θα γίνει παρακράτηση 40% του χρηματικού ποσού ενώ σε περίπτωση που η ειδοποίηση ακύρωσης πραγματοποιηθεί δέκα (10) μέρες πριν την έναρξη ενοικίασης, δεν θα επιστραφεί κανένα χρηματικό ποσό.

Άρθρο 2. ΜΙΣΘΩΜΑ

1. Το μίσθωμα της ανωτέρω μοτοσικλέτας συμφωνείται μεταξύ των δύο μερών και ανταποκρίνεται πλήρως προς την μισθωτική αξία της.
2. Το ανωτέρω μίσθωμα συμφωνείται ότι θα καταβληθεί προκαταβολικά ως εξής: α) με την καταβολή μετρητών, στην έδρα της Εκμισθώτριας ή β) με πιστωτική κάρτα ή γ) με κατάθεση στο

IBAN: GR69 0140 1490 1490 0232 0007 108 της ALPHA BANK
IBAN: GR71 0260 0210 0006 6020 0879 136 της EUROBANK
IBAN: GR52 0171 5510 0065 5110 5326 325 της PIRAEUS BANK

στο όνομα της Εκμισθώτριας. Η καταβολή του ανωτέρω μισθώματος αποδεικνύεται είτε με έγγραφη απόδειξη της Εκμισθώτριας είτε με το οικείο τραπεζικό παραστατικό κατάθεσης στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό, αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμη του όρκου.
3. Το ανωτέρω μίσθωμα δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε ποσό ή δαπάνη που δεν περιλαμβάνονται ρητά στο παρόν και τα οποία βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Μισθωτή.
4. Ο μισθωτής βαρύνεται επίσης με την καταβολή προς την εκμισθώτρια οποιουδήποτε ποσού τυχόν υποχρεωθεί να καταβάλει προς οποιονδήποτε η εκμισθώτρια και που σύμφωνα με το παρόν και την κείμενη νομοθεσία βαρύνουν το μισθωτή καθώς επίσης και οποιοδήποτε πρόστιμο που τυχόν επιβληθεί στην εκμισθώτρια και που προέρχεται από αντισυμβατική ή παράνομη συμπεριφορά του μισθωτή, ακόμη και εάν καταλογιστούν στο: όνομά της η καταλογιστούν μετά την λήξη της μίσθωσης και την παράδοση της μοτοσικλέτας στην εκμισθώτρια, ανάγονται όμως στον χρόνο της μίσθωσης.
5. Το παραπάνω μίσθωμα συμφωνείται για την περίπτωση που διανυθούν συνολικά μέχρι τα συμφωνηθέντα χιλιόμετρα καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα διανυθέντα χιλιόμετρα προκύπτουν από τις ενδείξεις του χιλιομετpητή από την παραλαβή της από τον μισθωτή μέχρι την επιστροφή της στην εκμισθώτρια και παραλαβή της από αυτήν. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ορίου χιλιομέτρων από τον μισθωτή, ο τελευταίος θα καταβάλλει στην εκμισθώτρια πρόσθετο ποσό μισθώματος ανά χιλιόμετρο διανυθέν πέραν του ορίου από την εν λόγω Μοτοσυκλέτα. Ο προσδιορισμός των διανυθέντων χιλιομέτρων θα γίνεται ταυτόχρονα με την επιστροφή της μοτοσικλέτας, οπότε θα γίνεται και η σχετική εκκαθάριση. Στην περίπτωση που προκύψει υπέρβαση των διανυθέντων χιλιομέτρων, ο μισθωτής υποχρεούται να εξοφλήσει, την επιπλέον χρέωση ταυτόχρονα με την εκκαθάριση.
6. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παρεμπόδιση λειτουργίας του χιλιομετρικού συστήματος (κοντέρ) όπως και η επιδιόρθωση του. Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού από τον Μισθωτή, η Εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα να προσδιορίσει τα χιλιόμετρα σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση της που θα είναι υποχρεωτική για τον Μισθωτή. Τρόπος Πληρωμής: Ο ενοικιαστής απαιτείται να προσκομίσει πιστωτική κάρτα ή χρεωστική κάρτα ή μετρητά για εγγύηση της ενοικίασης. Η ενοικίαση προπληρώνεται.

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η «Μοτοσικλέτα» παραδίνεται στον Μισθωτή σε άριστη κατάσταση και απαλλαγμένη από κάθε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα. Ο Μισθωτής ελέγχει προσεκτικά τη «Μοτοσικλέτα» και αφού την βρει της απολύτου αρεσκείας του, την παραλαμβάνει ανεπιφύλακτα. Μαζί με τη «Μοτοσικλέτα» ο Μισθωτής παραλαμβάνει αντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας και της ασφάλισης της. Η Μοτοσικλέτα διαθέτη επίσης εγκατεστημένο σύστημα γεωγραφικής παρακολούθησης της, GPS, για εντοπισμό της σε περίπτωση κλοπής της καθώς και ειδικό λουκέτο ασφαλείας. Ο Μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει στην Εκμισθώτρια τη «Μοτοσικλέτα» μαζί με όλα τα σχετικά έντυπα και το ειδικό λουκέτο ασφαλείας στην ίδια κατάσταση που τα παρέλαβε και στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται στο Άρθρο 1.
Παραδόσεις – Παραλαβές εκτός ωρών λειτουργίας επιβάρυνση 80€ ευρώ.

Άρθρο 4. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ο μισθωτής δύναται να χρησιμοποιήσει την μοτοσικλέτα αποκλειστικά και μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας, εκτός και αν προηγηθεί συμφωνία των δύο μερών για το αντίθετο.
2. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και δη από την παράδοση της μοτοσικλέτας στον μισθωτή μέχρι και την επιστροφή της και παραλαβή της από την εκμισθώτρια, απαγορεύεται να οδηγεί την μοτοσικλέτα οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πλην του Μισθωτή. 3. Απαγορεύεται απόλυτα οποιαδήποτε μηχανική, τεχνική ή οπτική μεταβολή της Μοτοσικλέτας καθώς και η μερική ή ολική υπομίσθωσή της ή με οποιονδήποτε τρόπο, με ή χωρίς αντάλλαγμα, παραχώρηση της χpήσης της σε τρίτους χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εκμισθώτριας.
4. Ο Μισθωτής υποχρεούται να επιδεικνύει την αρμόζουσα επιμέλεια στην οδήγηση και χρήση της «Μοτοσικλέτας», να ελέγχει επιμελώς τη μηχανική της κατάσταση, τη στάθμη των λαδιών, τα λάστιχα κ.λπ., να επιδεικνύει κάθε επιμέλεια και να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για την ομαλή και κανονική λειτουργία της καθώς επίσης να ασφαλίζει τη μοτοσικλέτα με την κλειδαριά τιμονιού και το ειδικό λουκέτο ασφαλείας, με τα οποία είναι εφοδιασμένη, κάθε φορά που αυτή είναι σταθμευμένη. Υποχρεούται επίσης να ενημερώνει άμεσα την εκμισθώτρια για κάθε βλάβη ή ζημία τυχόν παρουσιαστεί στην μοτοσικλέτα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, υποχρεούμενος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας της εκμισθώτριας από την καθυστερημένη ενημέρωση ή την παράλειψή της.
5. Απαγορεύεται στον μισθωτή καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο ακόμη και εάν απευθυνθεί σε αυτό ο μισθωτής να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε επισκευή και εν γένει επέμβαση στη μοτοσικλέτας χωρίς από προηγούμενη έγκριση της Εκμισθώτριας.
6. Απαγορεύεται στον μισθωτή να χρησιμοποιήσει την «Μοτοσικλέτα»: α. Για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων έναντι κομίστρου. β. Για τη συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας. γ. Για υπεκμίσθωση σε τρίτους δ. Για τη μεταφορά ή μετακίνηση βαρέων αντικειμένων, εύφλεκτων υλικών, ρυπαρών αντικειμένων, ναρκωτικών, όπλων ή οποιονδήποτε άλλων αντικειμένων, η κατοχή και μεταφορά των οποίων απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις ή ενδέχεται να προκαλέσει οποιονδήποτε κίνδυνο στην ασφάλεια της «Μοτοσικλέτας» ή των επιβαινόντων σε αυτή ή τρίτων καθώς και για τη ρυμούλκηση άλλων δίκυκλων οχημάτων. ε. Εκτός Ελλάδας χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εκμισθώτριας. στ. Εάν ο Μισθωτής είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών ή άλλης οποιασδήποτε ουσίας που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης του. ζ. Κατά παράβαση οποιωνδήποτε τροχαίων τελωνειακών ή κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης. η. Χωρίς ο Μισθωτής να είναι εφοδιασμένος με κατάλληλο κράνος . θ. Σε ακατάλληλους για οδήγηση δρόμους ή και χωμάτινους δρόμους. Ι. Εκτός του πλαισίου και της δραστηριότητας για τη οποία μισθώθηκε υπό άρθρο l.
Οδηγός: Ελάχιστο όριο ηλικίας τα 21 έτη για μοτοσικλέτα
Άδεια Οδήγησης: Απαιτείται η προσκόμιση ισχύοντος διπλώματος που έχει εκδοθεί τουλάχιστον Ι χρόνο πριν. Πολίτες χωρών εκτός Ε.Ε απαιτείται να έχουν διεθνές δίπλωμα μαζί με την προσκόμιση του κανονικού διπλώματος. Επιπλέον οδηγός: Ο πρώτος επιπλέον οδηγός παρέχεται δωρεάν.

Άρθρο 5. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Σε περίπτωση ατυχήματος ή οποιουδήποτε άλλου περιστατικού, ο Μισθωτής υποχρεούται αμέσως να ακολουθήσει την εξής διαδικασία: Α) Να ειδοποιήσει αμέσως την Εκμισθώτρια.
Β) Να σημειώσει ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις αυτοπτών μαρτύρων καθώς και οποιουδήποτε προσώπου εμπλέκεται στα ανωτέρω περιστατικά. Γ)Να μην αναγνωρίζει καμία απολύτως αξίωση τρίτων. Δ) Να ειδοποιήσει την Αστυνομία.
Ε) Να συλλέξει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο καθώς και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο ή άλλο στοιχείο (π.χ. φωτογραφίες κλπ.) και να τα αποστείλει στην Εκμισθώτρια.
Ατύχημα: Σε περίπτωση ατυχήματος ο μισθωτής οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία καθώς και την αστυνομία και να προσκομίσει στην επιστροφή το δελτίο καταγραφής της αστυνομίας. Σε περίπτωση ατυχήματος υπαιτιότητας του πελάτη μας επιβαρύνεται με 50 ευρώ για έξοδα διαχείρισης φακέλου ατυχήματος.

Άρθρο 6: ΖΗΜΙΕΣ – ΚΛΟΠΗ – ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ

1. Ο μισθωτής υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημιά που τυχόν προκληθεί στην μοτοσικλέτα σε οποιοδήποτε σημείο αυτής κατά τη διάρκεια της μίσθωσης από οποιαδήποτε αιτία προερχόμενη και με πρότερη ειδοποίηση και αποδοχή της εταιρείας μας και μόνο σε εγκεκριμένα από την εταιρεία συνεργαζόμενα συνεργεία. Όσον αφορά στην επί τόπου επίσκεψη τεχνικού κατά τη διάρκεια της μίσθωσης υπάρχει επιπλέον κόστος το οποίο θα ορίζεται κατά περίπτωση. Επιπλέον, για όσο διάστημα μετά το ατύχημα η μοτοσικλέτα μείνει σε ακινησία λόγω επισκευής, ο πελάτης επιβαρύνεται με το πάγιο ημερήσιο κόστος των 50 ευρώ για όσο καιρό η μοτοσικλέτα επισκευάζεται από ζημιά λόγω υπαιτιότητάς του. Επίσης σε περίπτωση κλοπής της μοτοσικλέτας υποχρεούται να αποζημιώσει την εκμισθώτρια με το σύνολο της εμπορικής αξίας.
2. Σε περίπτωση μη προσήκουσας παράδοσης της μοτοσικλέτας και εγκατάλειψης αυτής από το μισθωτή, αυτός επιβαρύνεται με την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της εκμισθώτριας, τις δαπάνες αναζήτησης και εξεύρεσης αυτής, τις δαπάνες μετάβασης στον τόπο ευρέσεως και μεταφοράς της στην έδρα της εκμισθώτριας, τις αμοιβές νομικών συμβούλων και δικαστικών εξόδων και σε περίπτωση μη ανευρέσεως της ή κλοπής της στην καταβολή επιπλέον αυτών και της αγοραστικής αξίας αυτής.
3. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει την αποζημίωση άμεσα στην εκμισθώτρια και ανεξάρτητα από την ασφαλιστική κάλυψη. Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία αποζημιώσει την εκμισθώτρια, αυτή υποχρεούται να επιστρέψει στον μισθωτή το ποσό που αυτός έχει καταβάλει εφ’ όσον η ζημιά θα έχει καλυφθεί στο σύνολό της. Κλοπή-Πυρός: Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για οποιαδήποτε ζημιά της μηχανής σε περίπτωση φωτιάς ή κλοπής εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας και καταβάλλει το ποσό των 10 ευρώ για κάθε μέρα ενοικίασης. Κύρια προϋπόθεση για τα ως άνω η μη απόδειξη αμέλειας π.χ. μηχανή ξεκλείδωτη.

Άρθρο 7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Α) Η Εκμισθώτρια παρέχει απλή ασφάλεια αστικής ευθύνης καθώς και ασφάλεια κλοπής. Η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι η μοτοσικλέτα χρησιμοποιείται σε απόλυτη συμφωνία με τους όρους και διατάξεις του παρόντος και ότι ο Μισθωτής έχει τηρήσει πλήρως τους όρους και συμφωνίες του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση ο Μισθωτής ευθύνεται πλήρως και αποκλειστικά για την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν επελθούσας ζημίας καταβάλλοντας στην Εκμισθώτρια οποιοδήποτε ποσό που αφορά το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης της μοτοσικλέτας και δεν έχει καμία απολύτως αξίωση έναντι της Εκμισθώτριας ακόμα και αν έχει καταβάλει εγγύηση για τη μίσθωση της Μοτοσικλέτας.
Β) Η Εκμισθώτρια δικαιούται να εισπράττει απευθείας οποιαδήποτε ποσά καταβάλλονται από ασφαλιστικές εταιρείες δυνάμει των σχετικών συμβάσεων, σε περίπτωση επέλευσης οποιουδήποτε ασφαλιστικού κινδύνου. Ο Μισθωτής ούτε έχει ούτε αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση επί των εν λόγω ποσών.
Ασφάλειες: Οι μηχανές είναι ασφαλισμένες έναντι τρίτων για υλικές ζημίες τρίτων εξαιρουμένων α) του οδηγού και επιβατών αυτών β) της μηχανής – Απαλλαγή καταβολής προκληθείσας ζημιάς. Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για οποιαδήποτε ζημιά της μηχανής : Άνω των 1000 ευρώ – ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας για την μεικτή ασφάλιση, η έναντι 20 ευρώ ημερησίως επιπλέον του συμφωνηθέντος μισθώματος. Απαραίτητη προϋπόθεση η οδήγηση σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας . Δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε ασφάλεια οι ζημιές στα ελαστικά, στο κάτω μέρος της μηχανής ως και οι κλοπές προσωπικών αντικειμένων.

Άρθρο 8. ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στην Εκμισθώτρια το συμφωνηθέν ποσό, ως εγγύηση όχι μόνο της εκπληρώσεως αλλά και της προσήκουσας εκπληρώσεως εκάστου των όρων του παρόντος χωριστά αλλά και ως συνόλου. Το ποσό αυτό θα παραμείνει στα χέρια της Εκμισθώτριας και θα επιστραφεί ατόκως στο Μισθωτή κατά τη λήξη της μισθώσεως και την προσήκουσα παράδοση και παραλαβή της Μοτοσικλέτας και εφ όσον βέβαια δεν καταπέσει η εγγύηση υπέρ αυτή, πράγμα το οποίο κατά ρητή συμφωνία θα λάβει χώρα στην περίπτωση κατά την οποία όχι μόνο δεν εκπληρωθεί αλλά και δεν εκπληρωθεί προσηκόντως εκ μέρους του Μισθωτού έστω και ένας των όρων του παρόντος, όλοι οι οποίοι θεωρούνται από τα μέρη ως σπουδαίοι και ουσιώδεις και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα γίνει προηγουμένως αποτίμηση των τυχόν ζημιών και φθορών της Μοτοσικλέτας για τις οποίες ευθύνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τη σχετική νομοθεσία ο μισθωτής και διαπιστωθεί από την Εκμισθώτρια ότι η Μοτοσικλέτα βρίσκεται κατά την παράδοσή της στην ίδια κατάσταση με αυτή που βρισκόταν κατά την παραλαβή της Μοτοσικλέτας από τον Μισθωτή.

Άρθρο 9. ΚΑΥΣΙΜΑ

Το κόστος καυσίμων επιβαρύνει αποκλειστικά τον Μισθωτή. Ο τελευταίος είναι υποχρεωμένος κατά την παράδοση της Μοτοσικλέτας στην Εκμισθώτρια να έχει εφοδιάσει το ρεζερβουάρ της Μοτοσικλέταc με το αντίστοιχο περιεχόμενο καυσίμου που περιείχε όταν την παρέλαβε.
Σε αντίθετη περίπτωση επιβαρύνεται με το ποσό του καταναλωθέντος καυσίμου.

Άρθρο 10. ΤΡΟΧΑIΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Ο Μισθωτής ευθύνεται εξ ολοκλήρου έναντι των αρμοδίων Αρχών για οποιαδήποτε τροχαία παράβαση τυχόν προκαλέσει. Σε αυτή την περίπτωση οποιοδήποτε πρόστιμο ή ποινή επιβληθεί επιβαρύνει και αφορά αποκλειστικά τον Μισθωτή χωρίς η Εκμισθώτρια να φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Άρθρο 11. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εκμισθώτρια ευθύνεται μόνο σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένης ελαφράς αμέλειας, τυχηρών ή ανωτέρας βίας) η Εκμισθώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και καμία αξίωση δεν μπορεί να εγερθεί εναντίον της.

Άρθρο 12. ΔΙΚΑIΩΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η Εκμισθώτρια δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της με σχετική έγγραφη δήλωση της προς τον Μισθωτή, να υποδείξει οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο υποκαθίσταται σε όλα ανεξαιρέτως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Εκμισθώτριας που απορρέουν από το ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως μοτοσικλέτας. Ο Μισθωτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει κανένα από τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από το ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως μοτοσικλέτας.

Άρθρο 13. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Σε οποιαδήποτε περίπτωση που ο Μισθωτής παραβιάσει οποιαδήποτε υποχρέωση του δυνάμει του συμφωνητικού ή σε περίπτωση κατά την οποία οι πληροφορίες ή τα λοιπά στοιχεία που δήλωσε στην Εκμισθώτρια δεν είναι ακριβή ή δεν επιδεικνύει την εν τοις ιδίοις επιμέλεια στην οδήγηση, χρήση και επίβλεψη της «Μοτοσικλέτας», η Εκμισθώτρια δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση και να απαιτήσει την πλήρη αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας της. Σε περίπτωση που η εκμισθώτρια δεν καταγγείλει την σύμβαση, δεν στερείται του δικαιώματός της προς πλήρη αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας της ούτε ο μισθωτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή. Σε περίπτωση καταγγελίας του παρόντος η Εκμισθώτρια, δικαιούται να ασκήσει όλα τα εκ της κυριότητας και νομής δικαιώματά της.

Άρθρο 14. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΣΘΩΤΗ

Ο Μισθωτής δικαιούται να καταγγείλει το συμφωνητικό πριν τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειάς του υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του δυνάμει του παρόντος. Στη περίπτωση αυτή υποχρεούται να καταβάλλει στην Εκμισθώτρια ολόκληρο το συμφωνηθέν ποσό για όλη τη συμφωνημένη διάρκεια της μίσθωσης εκτός εάν συναινέσει εγγράφως για το αντίθετο η Εκμισθώτρια. Τυχόν προκαταβολές δεν επιστρέφονται.

Άρθρο 15. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις. Το παρόν αποτελεί την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και υπερισχύει έναντι οποιασδήποτε άλλης αντίθετης προφορικής ή έγγραφης συμφωνίας.
2. Σιωπηρή αναμίσθωση ρητά απαγορεύεται με το παρόν.
3. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων του παρόντος συμφωνητικού θα γίνεται εγγράφως και θα αποδεικνύεται εγγράφως αποκλειομένου παντός άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμη του όρκου.
4. Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση από την Εκμισθώτρια οποιουδήποτε δικαιώματός της, είτε μία φορά είτε κατ’ επανάληψη, δεν σημαίνει παραίτησή της από το δικαίωμα αυτό.
5. Ρητά συμφωνείται ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με την παρούσα μίσθωση, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
6. Οποιαδήποτε γνωστοποίηση, ανακοίνωση ή κοινοποίηση σε σχέση με το παρόν θα γίνεται στις διευθύνσεις που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.είκοσι

Χαρακτηριστικά:

  • Κυβισμός: 1254 cc boxer twin
  • Ονομαστική ισχύς: 136 HP
  • Μέγιστη ροπή: 143 Nm
  • Ρεζερβουάρ: 20 litters

Περισσότερα